Automàtica Augmentada

Aquest taller introdueix als nens i nenes en el món de l’ Automàtica Augmentada, que és el conjunt de coneixements relacionats amb la instrumentació en general (sensors, circuits condicionadors, actuadors, mesura amb instruments reals o virtuals), la regulació automàtica (llaç de control), la robòtica, la intel·ligència artificial, comunicacions (tecnologia i protocols) i la realitat augmentada, fent servir un robot com a element comú. En altres paraules, com pot tenir el robot sentits, com pot moure’s sense perdre l’equilibri o coordinant parts dels seu cos, i com pot interaccionar amb el seu entorn (inclosos altres robots i humans) sense fer-se mal o ferir altres robots o humans.

Objectius:

L’objectiu general és despertar l’interès per les enginyeries i fomentar l’esperit investigador dels nens i joves.

També es pretén:

·        Apropar les TIC als nens i als joves des d’un punt de vista constructiu enlloc de usuari.

·        Reforçar el concepte de com s’aprèn (autoprenentatge) a través de la programació.

·        Introduir conceptes d’instrumentació real i virtual, llaç de control, robòtica, intel·ligència artificial i realitat augmentada.

·        Reforçar conceptes de física i matemàtiques amb la pràctica experimental en el món virtual-real.

·        Fomentar la creativitat i el treball en grup.


eXiT - Enginyeria de Control i Sistemes Intel.ligents - Escola Politècnica Superior - Universitat de Girona